Menu Sluiten

WOO avonturen – 3 – Bezwaar

We hebben besloten bezwaar te maken op de resultaten van het WOO verzoek. Ook hebben we een jurist verzocht om ons hierbij verder bij te staan. Een korte toelichting vanuit het ingediende bezwaarschrift van 11 juli j.l.:

Namens de schaapsdrift e.o. maak ik bezwaar inzake de beantwoording van dit WOO verzoek waarvan we op 31 mei j.l. op de hoogte zijn gebracht van besluit en beantwoording.

Gelet het feit dat er een zeer zwaarwegende maatregel is genomen door de gemeente (Wet Voorkeursrecht) heb ik  een aantal vragen gesteld in ons WOO verzoek namens de bewoners. Het recht op eigendom van ons, maar ook de 170 andere eigenaren in het gestelde plangebied, en de daarbij behorende zorgvuldigheid in de afweging en besluitvorming is hierbij een van de vragen geweest.

Daarnaast hebben we verzocht om duidelijkheid t.a.v. de gewijzigde plannen met dit gebied medio begin 2022 en wederom de daarbij behorende afweging.

Gezien het feit dat de wethouder in de raadsvergaderingen van 18, 25 en 1 juni geen duidelijkheid wilden verschaffen over de zorgvuldigheid van de besluitvorming, en de bijbehorende belangafweging, was de aanname dat wij er vanuit het WOO verzoek hier meer informatie over zou verschaffen.

Ondertussen constateren we:

  1. Dat er met name op de punten A,C en D uit het verzoek geen zinvolle informatie is verstrekt die gestelde vragen beantwoorden;
  2. Dat tevens alle communicatie ontbreekt van (bijvoorbeeld) Prorail, waarbij duidelijk is geworden dat Prorail/ontwikkelingen station van grote invloed is op de door de gemeente gewenste ontwikkelingen en daarmee de wijk;
  3. Dat er op basis van de beantwoording op het verzoek uit de inventarisatielijst op te maken is dat aanvullende documenten wel beschikbaar zijn die  vragen A,C en D zouden moeten beantwoorden. (o.a. items 171,172 en 174 bijvoorbeeld);
  4. Ook documenten welke niet beschikbaar zijn gesteld onder WOO 5.1 twee lid onder b hadden wellicht  ontdaan kunnen worden van specifieke financiële of economische informatie. Zowel de naamgeving als omvang geven hiervoor aanleiding te twijfelen aan reden en motivatie dit niet beschikbaar te stellen.

Nu vragen wij ons af of de gemeente terecht een beroep op geheimhouding doet en in het licht van ons WOO verzoek of alle relevante aspecten t.a.v. zorgvuldigheid, keuzes en afwegingen nu onder WOO 5.2 eerste lid (persoonlijke beleidsopvattingen) niet beschikbaar zijn gesteld. Daar waar de gemeente zorgvuldigheid in haar afwegingen moet betrachten, is dit  niet meer inzichtelijk, aantoonbaar en toetsbaar voor de wijkbewoners die hiermee te maken hebben. Dit geeft het beeld van onvoldoende beleidstransparantie en laat vragen over (belangen)afwegingen en besluitvorming rondom gewijzigde koers t.a.v. de wijk onbeantwoord.

Wij zijn dus  van mening dat een onafhankelijke herbeoordeling op zowel geheimhouding als de gronden van WOO 5.2 eerste lid en 5.2 tweede lid onder b van het 171 niet openbaar gemaakte documenten verwacht mag worden.

Zie ook deel 1 en deel 2.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *