Menu Sluiten

Nieuwsbrief mei 2023

Goedemorgen allemaal, hierbij weer een nieuwsbrief vanuit het bestuur. Voor 1 onderwerp was er geen ruimte meer, zie hieronder:

WOO

Het door de vereniging ingediende Woo verzoek over de periode januari 2021 tot en met WvG in juni 2022 komt eindelijk in een nieuwe fase. Er lopen een tweetal bezwaren, waaronder het eindeloos weglakken van persoonlijke beleidsopvattingen. Ook na de herziening van het verzoek door de gemeente hebben we nog steeds geen zicht op de vraag waarom en de zorgvuldigheid in de belangenafweging door de gemeente voor het opleggen van de WvG. Genoeg redenen om een bezwaar door te zetten. We laten ons ook hierbij ondersteunen door Harry Gerritsen. Omdat we nu richting bezwaarschriftencommissie gaan en daarna eventueel de bestuursrechter zal als vereniging ook moeten kijken naar de kosten. Het bestuur gaat zich daar dinsdag a.s. overbuigen op de komende bestuursvergadering. Ook vanuit de Arnhemsche Courant lopen er bezwaarprocedures op het door hun ingediende WOO verzoek, dit verzoek betreft echter de periode na 1 juni 2022 tot heden. De verwachting is ook dat de gemeente binnenkort alle overige documenten zal vrijgeven.


Vereniging voor behoud van Schaapsdrift e.o.
Mei 2023


Beste verenigingsleden,


Ook deze periode is er veel gebeurd in onze strijd voor behoud van Schaapsdrift e.o. In de krant, twitter,
whatsapp groep, facebook, onze website en in de raadsvergaderingen hebben jullie de laatste ontwikkelingen
kunnen volgen. Wij willen deze ontwikkelingen en de komende planning in deze nieuwsbrief met u delen.
Startnotitie


De startnotitie heeft naast ergernis van ons als buurtbewoners ook veel discussie in de raad gegeven. In
combinatie met de informatie die de Arnhemsche Courant boven water kreeg, lijkt de koers van de gemeente
volledig gericht te zijn geweest op complete sloop van de buurt. Oppositie en coalitie hebben hun bezwaren
uitgesproken over de ambitie van het aantal woningen en banen maar ook de omvang van het document.
Door deze onvrede is er behoorlijk vertraging gekomen in het proces.


Raad/Amendement
De laatste raadsvergaderingen hebben voor ons als bewoners en bestuur een vervelende nasmaak gegeven.
Daar waar de inhoud en belangen van de wijk ontbraken in het debat, verliepen de discussies niet fraai. De
startnotitie heeft een aantal amendementen gegeven vanuit diverse raadsfracties. We hebben als bestuur
hierbij ook goed gekeken waar we op dit moment resultaat kunnen behalen. In navolging van de motie van
juni 2022 is amendement 23A13 opgesteld “Toekomstperspectief Schaapsdrift en Omstreken”. Het bestuur
heeft hierover met diverse coalitie- en oppositiepartijen overleg gehad, met name ook ten aanzien van de
intentie van het amendement. We realiseren ons dat, tenzij de WvG eraf gaat, er geen amendement zal komen
wat scherp genoeg gesteld is om discussie of interpretatieverschillen weg te nemen. Toch is het bestuur van
mening dat dit een stap in de goede richting is, maar dat we in het belang van alle bewoners er nog niet zijn.
In de aanloop naar dit amendement heeft het bestuur de raad op 12 april een brief gestuurd en zal dat
komende week nogmaals doen. Deze brieven en het amendement kun je terugvinden op iBabs (zie onderaan).
Wij steunen dit amendement maar zien dit niet als eindstation en wij blijven ons voor elke buurtbewoner
inzetten tot we ons uiteindelijke einddoel als vereniging hebben behaald.


Gesprekken
Het bestuur van vereniging voor behoud van Schaapsdrift e.o. heeft de 2 wekelijkse gesprekken met de
wethouder gecontinueerd. In deze gesprekken delen we informatie en uiten we onze bezwaren en zorgen.
Zowel de gemeente als het bestuur streven naar een open, transparante communicatie richting elkaar.


Eigen visie op onze wijk
In deze gesprekken met de wethouder zijn wij overeengekomen dat wij met een eigen programma van wensen
gaan komen. Het sturen van een brief vanuit het bestuur naar de raad op 4 april en de grote onvrede over de
startnotitie, heeft gemaakt dat wij als buurt input kunnen geven voor de volgende stap van de gemeente, de
gebiedsvisie. Dit wordt begeleid door Jurrian Arnold, een stedenbouwkundige die ervaring heeft om samen
met bewoners naar planontwikkeling te kijken. Hij vervangt Frans Soeterbroek (https://deruimtemaker.nl)
tijdens zijn vakantie. Jurrian is werkzaam bij ontwerpbureau Open Kaart, voor architectuur, stedenbouw en
communicatie. Zij werken in co-creatie met bewoners, gemeenten en andere partijen aan ruimtelijke
vraagstukken https://deopenkaart.nl.
Open Kaart maakt samen met jullie, als bewoners van de Schaapsdrift e.o. een verhaal over de toekomst van
de buurt. Het verhaal geeft een duidelijke boodschap over wat jullie zien als de belangrijkste waarde en
kwaliteit van jullie buurt, welke verbeterpunten er ook zijn en hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. Er is al
een eerste stap gezet door het bestuur van de bewonersvereniging: een aanzet van het verhaal om met elkaar
over in gesprek te gaan. Dekt het de lading, is het volledig en herken je je erin? Het moet namelijk een verhaal
worden met zoveel mogelijk draagvlak in de buurt.
Dit doen we op woensdag 17 mei van 19:00-21:00 bij HAN Ruitenberglaan 26 Ruimte B 2.18
Open Kaart presenteert dan de eerste opzet van het verhaal. Vervolgens gaan we met elkaar in verschillende
rondes daarover in gesprek. Daarbij is de centrale vraag: wat wil je de ontwerper en de gemeente meegeven
om een zo prettig mogelijke toekomstbestendige buurt te krijgen waar je graag wil blijven wonen?


Bezwaar WVG
De bezwaren tegen het raadsbesluit voor het opleggen van WVG zullen op 10 mei in de raad behandeld gaan
worden. Over het algemeen zal de raad het advies van de bezwarencommissie overnemen, dus de bezwaren
zijn (deels) gegrond maar worden afgewezen. Hierna staat de weg op naar de bestuursrechter.


De belangrijke datums op een rijtje:
Het blijft belangrijk dat we ons laten zien en horen.
We hopen dan ook weer zoveel mogelijk buurtbewoners op onderstaande data te zien!


Woensdag 10 mei 22.00 uur – 23.15 uur: Startnotitie Schaapsdrift & Afhandeling bezwaarschriften Wet
voorkeursrecht gemeenten Schaapsdrift e.o.
Fase: meningsvormend (2)
Locatie: Raadzaal


Woensdag 17 mei van 19:00-21:00 Werksessie “visie op onze wijk” met Jurrian Arnold
Locatie: HAN, Ruitenberglaan 26 Ruimte B 2.18
Naar alle waarschijnlijkheid op de eerstvolgende besluitvormende vergadering;


Woensdag 24 mei of 31 mei
Fase: besluitvormend


Voor meer informatie: ibabs website van de gemeente Arnhem
(https://arnhem.bestuurlijkeinformatie.nl/Calendar). Ga naar “Vergaderingen”, kies “Politieke Avond” en de
juiste datum. Bij de Agenda kun je alle documenten vinden. Volg ons https://twitter.com/schaapsdrifteo of
https://www.kleinbelgie.net/ . Heb je suggesties, vragen of wil je helpen? mail ons op
schaapsdrifteo@gmail.com


Met vriendelijke groet,
Het bestuur Vereniging tot behoud van Schaapsdrift e.o.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *