Menu Sluiten

Vertrouwen in gemeente en politiek?

11 maart Aankondiging Wvg

Op vrijdag 10 maart ontvingen alle bewoners en eigenaren van de Schaapsdrift e.o. een brief met het nieuws dat de gemeente van plan was de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (Wvg) op de wijk te leggen. Totaal onverwachts, niet omdat we niet wisten dat de bedrijventerreinen ontwikkeld gingen worden, maar vooral omdat opeens de huidige bewoning betrokken werd in de planontwikkeling. Dit terwijl in 2021 er nog sprake was alleen ontwikkelen op de bedrijventerreinen vanuit het ontwikkelperspectief Spoorzone Arnhem-oost. Ook in opgevraagde documenten bleek dat nog eind 2021, ten aanzien van harde en zachte bouwcapaciteit op alle trajecten in de spoorzone Arnhem-Oost, dat men nog steeds 500 woningen wilden plannen alleen op de bedrijventerreinen. De onderliggende ruimtelijke motivatie gaf echter een duidelijke inkijk in het nieuwe ambitieniveau: de wijk en haar bewoners moesten weg. En met deze brief konden wij het weekend in. Voor vragen mochten we ons wenden tot de klantenservice van de gemeente Arnhem, na het weekend waren we de eerste.

31 maart bijeenkomst gemeentehuis voor de wijk

Op aandringen van de wijk en als gevolg van ontstane onrust kregen wij 3 weken nadat de brief werd ontvangen een bijeenkomst vanuit de gemeente. Qua informatie bracht de avond niets nieuws, standaard informatie wat al bekend was. Vragen werden bij voorkeur niet beantwoord door de wethouder plenair voor de zaal, maar bewoners werden snel doorgestuurd naar de aanwezige ambtenaren. Bijzondere aan deze avond waren vooral uitspraken van ambtenaren die een doorkijk gaven in de verkenningen en wenselijke planontwikkeling. De wijk en haar bewoners zouden al met een paar jaar weg zijn, bewoners van de jaren 30 woningen op de kop van de Schaapsdrift kregen te horen dat hun huizen weg moesten om daar de ontsluiting van het gebied mogelijk te maken. Enig logisch nadenken geeft dat daarmee ook dat de hele wijk weg zou moeten. Een nieuwe ontsluitingsweg zou niet alleen grote gevolgen voor die huizen hebben maar dan ook direct voor alle bewoning aan de Schaapsdrift e.o.

Bezwaar of zienswijze indienen

Veel bewoners hebben, al dan niet via advocaat, gezamenlijk of individueel, direct bezwaar gemaakt tegen de wens om de Wvg op de wijk te leggen. Aangezien een bezwaar ook nog mogelijk was na eventuele bekrachtiging kozen bewoners deels voor het indienen van zienswijzen. De gemeente heeft integraal geantwoord op alle zienswijzen, en alle punten die aangedragen zijn naast zich neergelegd. De reactie van de gemeente kun je hier vinden. Dit was de volgende teleurstelling, en wellicht wat naïef van ons om te denken dat de gemeente in dit stadium de argumenten en zienswijze van bewoners tegemoet zou komen.

Conclusie: De indieners van de zienswijze zijn overvallen door de besluitvorming van de gemeente.
De gemeente zal hen zo goed mogelijk informeren over het vervolgtraject. Op dit moment zijn de
plannen nog niet zodanig concreet dat de argumenten leiden tot een andere begrenzing van het
plangebied voor het voorkeursrecht of van een besluit over het inpassen van specifieke
panden/percelen. De zienswijze geeft geen aanleiding om de begrenzingen van het
voorkeursrechtgebied of het raadsvoorstel op andere punten aan te passen.”

Het politieke proces op 11, 18, 25 mei en 1 juni

Als je tijd genoeg hebt, is het leerzaam maar vooral ook ontluisterend, om alle uitzendingen terug te kijken van de raadsvergaderingen over de Schaapsdrift e.o.. Waarom? Bij de eerste en tweede raadsvergaderingen bleef het akelig stil vanuit de coalitie partijen (Groen Links, PvdA, D66, Volt, Arnhem Centraal en PvdD). We kregen wel veel ondersteuning en kritische vragen vanuit de oppositie partijen (VVD, SP, CDA, CU, Arnhemse Ouderen Partij, Forum, Denk en PVV). Verbijsterend dat er vrijwel geen kritisch geluid te horen vanuit de nieuwe coalitie. We kregen in beide meningsvormende vergaderingen een verantwoordelijke wethouder die geen antwoorden wilde geven, niet openstond voor afwegingen, alternatieven of mogelijke inpassing van de wijk in de bouwplannen

Een wethouder die uitstraalde dat het besluit al vaststond en dat zij wist dat ze al wist dat ze voldoende steun had. De raadsvergaderingen over de Schaapdrift e.o. gingen parallel aan de formatiebesprekingen van de nieuwe coalitie. En na 18 mei had de wijk, en ook de oppositie, het idee dat er binnenskamers al overleg had plaatsgevonden over onze wijk. En dat daarmee dus op de achtergrond afspraken waren gemaakt. Deze beschuldigen werden tijdens de vergaderingen door coalitiepartijen heftig tegengesproken (Pvda…). Tot op 1 juni alsnog duidelijk werd, dank zij het CDA, dat de coalitie op 13 mei wel degelijk overleg heeft gehad over de Schaapsdrift e.o. Achterkamer politiek, over de rug van Arnhemmers en onze wijk,. Daarnaast hoorden we vanuit diverse kanten vooral over de zware druk vanuit de wethouder richting coalitiepartijen om voor te stemmen.

Er leefde al snel het idee dat de oppositie en de wijk hun tijd en energie op deze, drie, zware lange avonden met de politiek, net zo goed achterwege hadden kunnen laten. De stemming haalde we dan ook (net) niet. Opvallend was dat twee partijen verdeeld stemden (Volt en Arnhem Centraal) en dat daarmee dit dossier kennelijk toch veel twijfel (en terecht!) gaf dat fractiediscipline binnen de coalitie deels was losgelaten. De Partij voor de Dieren speelden hierbij een beslissende en teleurstellende rol. Op de rondleiding door de wijk, en op de meningsvormende vergadering. spraken zij zich uit tegen de plannen en vooral tegen eventuele sloop van onze huizen. Uiteindelijk stemde zij toch voor en waren zij de doorslaggevende stem waarop dit voorstel het alsnog haalde. Ondanks hun eerdere ingenomen en uitgesproken standpunt.

Later vernamen wij ook dat ook binnen een aantal grotere coalitiefracties zeker niet iedereen voor had willen stemmen. De druk vanuit de wethouder en de druk t.a.v handhaven fractiediscipline binnen de verse coalitie maakte dat tegen stemmen niet mogelijk was. Dit onzinnige plan (en dus vestigen Wvg op deze wijk en eventuele sloop) had het dus gewoon van tafel gemoeten.

De wethouder zelf gaf na veel vragen toe dat een mogelijke extra bouwcapaciteit op het woongedeelte 500 extra woningen zou kunnen zijn. Niemand die op dat moment de onhaalbaarheid van 1000 woningen op bedrijventerrein en woonterrein ter discussie kon stellen, want zo stelde de wethouder “er zijn nog geen definitieve plannen”.  De genoemde 500 extra woningen zijn dus ongeveer 300 extra woningen. Dit ten koste van de huidige meer dan 500 bewoners en 172 woningen en appartementen.

Wij geloven niet dat er geen plannen zouden zijn. En wellicht is dat een semantische discussie. Natuurlijk zijn er denkrichtingen en verkenningen gedaan. Anders komen ambtenaren niet tot uitspraken over ontsluiting en sloop en kan de wethouder geen uitspraken doen over mogelijk 500 woningen extra. In context van planvorming, binnen de gemeente, is dat natuurlijk geen aanzet tot een concreet plan. Dat er veel meer op de achtergrond speelt is wel duidelijk, maar blijft begraven. Net als de vraag over de zorgvuldigheid in de afweging van de belangen van de wijk, zoveel huizen en bewoners wordt afgedaan met “algemeen belang versus individueel belang”.

Waar in de meningsvormende vergaderingen benadrukt werd dat de prioriteit lag bij het algemeen belang van de grote woningbouw opgave, bleek ook in de laatste vergaderingen dat het hier niet alleen ging over wonen maar ook om werken. Dus de wijk moet niet alleen wijken voor woningen wat de wethouder betreft, maar er komen dan ook kantoren of bedrijfsruimte voor terug. Tot zover dus het algemeen belang ten aanzien van de grote Arnhemse woningbouwopgave.

De eerste meningsvormende vergadering van 11 mei (start 1:19:34)

De tweede meningsvormende vergadering van 18 mei (start 36:50)

De derde meningsvormende vergadering van 25 mei (start 00:08)

De besluitvormende vergadering vond op 1 juni plaats (start 1:09:16)

Daarnaast kun je veel documenten terug vinden in het raadsdossier. Hier staat niet alles in, veel ingestuurde documenten kun je terugvinden bij de desbetreffende raadsvergaderingen van 11 mei, 18 mei, 25 mei en 1 juni.

Nieuwsbrief over het vervolgtraject.

Op 29 juni kreeg een klein deel van de wijk post. De nieuwsbrief van de gemeente met de door hun gewenste planning en oproep tot deelname aan een participatie vragenlijst. Tot nu toe hebben lijken alleen de bewoners van het appartementencomplex aan de Wichard van Pontlaan en aan de Reinaldstraat deze brief ontvangen. De rest van de wijkbewoners niet. Ondanks de oproep en moties om het proces rondom communicatie en vervolgtraject zorgvuldiger in te richten, laat de gemeente hier wederom steken vallen.

En waar staan we dan nu?

Tja, de Wvg is gevestigd. Voor velen is het vertrouwen in de politiek en wethouder nihil. En met het mes op de keel vanuit deze Wvg wil de wethouder nu graag met ons om de tafel om te praten over de toekomst van dit deel van Arnhem. Maar hoe dan? Hoe moet je gaan praten met de gemeente over de toekomst van je eigen huis en dat van de buren? Wat ons betreft moet het onteigenen, of nog beter, de Wvg af van onze huizen voor we deelnemen aan participatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *